O projektu

VZNIK PROJEKTU Prezentovaný projekt se začal formovat v atmosféře velkých politických změn na liberecké radnici, po komunálních volbách 2010. Nové vedení města otevřelo s Fakultou architektury a umění TUL diskusi o možné spolupráci na vytváření nové koncepce rozvoje města. V situaci, kdy se spouštělo veřejné projednávání konceptu nového územního plánu města Liberec, došlo k podpisu smlouvy o vypracování vize rozvoje města Liberec mezi Fakultou architektury a vedením města. Fakulta k tomuto účelu otevřela speciální ateliér s mezinárodní týmem vyučujících a konzultantů. Vedle politické reprezentace a příslušných odborů města se na definování strategie a směřování Liberce podíleli odborníci z dalších souvisejících oborů počínaje od historie, sociologie, futurologie, ekologie, přes dopravu, energetiku až po ekonomii, development a další.

CÍL PROJEKTU Cílem projektu je vytvořit komplexní a ucelenou vizi trvale udržitelného rozvoje města Liberec v podobě strukturálního plánu (dle vzoru strukturálních plánů z Belgie) v delším časovém horizontu. Projekt si klade za cíl přinést podněty a jiné názory k právě projednávanému konceptu územního plánu. Jeho hlavním přínosem je prostorové chápání rozvoje města Liberec, pohled, jež není svázán metodikou a procesy, které jsou součástí tvorby a schvalování územně-plánovací dokumentace, pohled, jež umožňuje prostorovou formou reflexi procesů utvářejících město v současnosti a fenoménů, jež budou přispívat k jeho formování v budoucích letech.

VÝVOJ PROJEKTU Projektu se od začátku letního semestru 2011 účastnilo 13 studentů různých ročníků FUA TUL. Projekt byl rozdělen do tří fází. V 1. fázi byla provedena široká a podrobná analýza a byly formulovány základní principy určující rozvoj města. Studenti vytvářeli tuto analýzu společně podle předem zadané struktury. Ve 2. fázi se studenti rozdělili do pěti týmů a zpracovali komplexní vize města Liberec, které na konci letního semestru 2011 prezentovali před zástupci města. V současné době probíhá 3. fáze projektu - syntéza, kterou zpracovává tým osmi pedagogů. Každá jednotlivá fáze byla započata a ukončena víkendovým pracovním workshopem s účastí politiků, městských úředníků a externích odborníků. Projekt doprovázeli odborné přednášky a semináře konané každý týden. 3. fázi projektu doplní týdenní mezinárodní workshop pořádaný ve spolupráci s fakultou architektury v belgickém Gentu. Výsledkem workshopu by měly být varianty architektonicko - urbanistického řešení lokalit klíčových pro novou vizi rozvoje města.

PREZENTACE PROJEKTU Průběh práce na projektu byl od samého počátku prezentován v rámci workshopů na půdě fakulty a zástupcům města. Jeho směřování bylo také průběžně konzultováno s vedoucími odboru rozvoje města. Na konci letního semestru 2011 představili studenti jednotlivé vize na liberecké radnici primátorce a vedení města. Tato veřejná prezentace přinesla i mediální ohlas regionálního tisku, televize a na internetu. Po ukončení 2. fáze byly zprovozněny webové stránky projektu (www.vizeliberec.cz) předvádějící pět studentských vizí budoucího rozvoje města a zpracované analýzy. Projekt bude ukončen 30.11. 2011 po finální prezentaci před radou a zastupitelstvem města.

Složení řešitelského týmu:

VEDOUCÍ ŘEŠITELSKÉHO TÝMU: Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, FUA TUL
VEDOUCÍ ŘEŠITELSKÉHO TÝMU: Mgr. A. Zdena Zedníčková, FUA TUL
KONZULTANT: Ing .arch. Ivana Bendová, architekt, Shanghai
KONZULTANT: Ing. arch. Jan Benda, Ph.D., architekt, Shanghai
KONZULTANT: akad. arch. Jiří Klokočka, architekt, Sint-Lucas Architectuur, Gent/Brusells, Belgie
KONZULTANT: prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, FUA TUL
KONZULTANT: ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., FUA TUL
KONZULTANT: Mgr. A. Ing. arch. Petr Šmídek, FUA TUL
KONZULTANT: Ing. arch. Petr Jánoš, FUA TUL

Studenti:

ZNOVUZROZENÍ: Hanka Procházková, Vašek Hájek
TŘEŠTÍCÍ SPÍCÍ: Honza Luksík, Pavel Špringl, Jindřich Traugott, Lenka Švábková
ROZHRANÍ: Vendelína Urbanová, Boris Kaňka, Josef Habersberger, Ivo Louda
TEAM 4: Lenka Pechanová
REICHENBERGEN, REICHENTAL, REICHENPLATTE: Michaela Dlouhá, Andrea TůmováStáhněte si slidy z přednášky
Jiřího Janďourka a Zdeny Zedníčkové
o našem projektu na Inventuře urbanismu
.
Více též na archiwebu.